For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

In het rapport ‘Incidenten bij moskeeën: risico en bescherming’ dat zojuist is verschenen geeft Dr Ineke van der Valk inzicht in factoren die mogelijk bijdragen aan het risico dat moskeeën lopen om doelwit te worden van discriminatoire agressie, en in factoren die daar juist bescherming tegen bieden.

Het onderzoek is verkennend van aard en is een vervolg op eerder onderzoek dat is gedaan naar agressie tegen moskeeën (zie o.a. het rapport Monitor Moslim Discriminatie, IMES, 2015). Het onderzoek is gedaan d.m.v. literatuur- en documentenstudie en interviews met een selectie van moskeebestuurders en plaatselijke ambtenaren en professionals. De uitkomsten van dit onderzoek bieden belanghebbenden op dit terrein, moskeebestuurders en plaatselijke betrokkenen, waaronder gemeente, politie en antidiscriminatie voorzieningen, een checklist die bruikbaar is voor het bereiken van een betere veiligheidssituatie van moskeeën en daarmee voor een betere bescherming van het recht op vrije godsdienst van moslims.

Beschermende factoren en risicofactoren

Goede veiligheidsvoorzieningen vormen een belangrijke beschermende factor en worden meestal ook als zodanig ervaren. Daartegenover is in de ervaring van geïnterviewden de bevolkingssamenstelling een belangrijke factor. Ook de aanwezigheid en activiteiten van extreemrechts en anti-islambeweging en met name hun bemoeienis met processen rond (ver)nieuwbouw van moskeeën lijken een risicofactor te vormen. Sociale problemen onder jeugd met een migrantenherkomst zoals radicalisering of problemen van criminaliteit en overlast, vergroten mogelijk het risico op het voorkomen van incidenten. In combinatie met bovengenoemde factoren is de rol van de media belangrijk, want media-aandacht kan als aanjager fungeren bij anti-islam uitingen rond moskeeën.

Aanbevelingen

Een aantal kenmerken van de moskeeën – mate van openheid, contact met de omringende samenleving, samenwerking en uitwisseling met lokale partners – zijn uit preventief oogpunt wel van belang om op langere termijn te komen tot een grotere acceptatie van moslims en islam als integraal behorend tot de Nederlandse samenleving. Dat geldt ook voor initiatieven en activiteiten gericht op acceptatie van de kant van de niet-moslims. Voor een strategie op langere termijn komen dan ook educatieve en dialooggerichte activiteiten in beeld gericht op het accepteren van moslims als medeburgers, hun organisaties als deel van het maatschappelijke middenveld en hun gebedsruimten als onderdeel van het Nederlandse sociaal maatschappelijke en religieuze landschap. Dit zijn enkele van de aanbevelingen waarmee het rapport eindigt.

Download het rapport